top of page

Privacypolicy

Zorggroep Arum hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

·       om een wettelijke verplichting na te komen;

·       voor de goede vervulling van een taak die Zorggroep Arum vervult;

·       wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven;

·       voor de uitvoering van een overeenkomst met u;

·       om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden.

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Website

De meeste informatie is op of via de website van Zorggroep Arum beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd (bv. een online contactformulier). Uw gegevens worden in dat geval behandeld in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Mailings

Zorggroep Arum verstuurt regelmatig mailings naar organisaties , zorginstellingen, partners, … die meewerken aan het gezondheidsbeleid Zorggroep Arum. Deze organisaties werken met Zorggroep Arum samen op basis van een beheersovereenkomst of bieden waardevolle ondersteuning bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid van Zorggroep Arum. Om hen efficiënt, snel en tijdig te informeren en te sensibiliseren over het zorg- en gezondheidsbeleid (campagnes, informatiedoorstroming naar cliënten, crisismeldingen, …) acht Zorggroep Arum het noodzakelijk hen in gerichte mailings op te nemen zonder dat de organisaties zich hiervoor ingeschreven hebben of zich kunnen uitschrijven. De mailadressen worden daarbij beheerd met de nodige aandacht voor veiligheid en privacy zonder dat deze doorgegeven worden aan derden.

 

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

 

Bewaring

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken.

 

Rechten 

U heeft de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen;

  • recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren;

  • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;

  • recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen u gegevens te verwijderen.

Indien er geen wettelijk kader is om vergeten te worden, mag u ons vragen uw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren via dpo@arum.be. Onze contactgegevens vindt u onderaan. U zult altijd uw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.  

Big data en tracking

Statistieken

Zorggroep Arum maakt op deze website gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke kanalen u op onze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Zorggroep Arum gebruikt deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over uw persoon zal worden gebruikt en bijgehouden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag via bv. Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.

Lees meer over ons cookiebeleid

Vertrouwelijkheid

Alle commentaren of materialen die u ongevraagd en uit eigen beweging aan Zorggroep Arum bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Zorggroep Arum wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Zorggroep Arum mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat Zorggroep Arum de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Vragen of klachten

Vragen over uw persoonsgegevens kunt u mailen naar communicatie@arum.be of per brief versturen naar Zorggroep Arum, Campus Meander, Stokkemerbaan 147, 3650 Dilsen-Stokkem, 3650 Dilsen-Stokkem.

Voor klachten verwijzen we u door naar het contactformulier op onze website. 

Daarnaast hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij de:

bottom of page